Stitek MU Central Library - Faculty of Science MU logo Ústřední knihovny Přírodovědecké fakulty

Opening hours

Mon - Thu: 8 am – 4 pm open

Fri: 8 am – 3 pm

Telephone

(+420) 549 492 478

E-mail

knihovna@tohlesmaz.sci.muni.cz

pujcovnauk@tohlesmaz.sci.muni.cz

Home Site map Aleph Library catalogue Contact
Čeština

Current information about services in library

Library collection

Call numbers

55 Geologie. Geografie

55 Vědy o Zemi obecně Holdings in catalogue
55.01 Filozofie vědy Holdings
55.011 Filozofické aspekty geověd Holdings
55.012 Dějiny geologie a geografie Holdings
55.013 Biografie geologů a geografů Holdings
55.02 Akademické dovednosti Holdings
55.021 Český jazyk Holdings
55.022 Překladové slovníky Holdings
55.023 Překladové slovníky věd o Zemi Holdings
55.024 Obecné encyklopedie Holdings
55.03 Bibliografie Holdings
55.031 Bibliografie geologie Holdings
55.032 Bibliografie geografie Holdings
55.04 Zpracování dat Holdings
55.041 Kvalitativní metody Holdings
55.042 Matematické metody Holdings
55.043 Metody užívané v geologii Holdings
55.044 Metody užívané v geografii Holdings
55.06 Výuka věd o Zemi Holdings
55.061 Didaktika věd o Zemi Holdings
55.062 Učebnice geologie pro základní a střední školy Holdings
55.063 Učebnice ekologie a životního prostředí Holdings
55.064 Československé učebnice a příručky zeměpisu a geografie pro základní a střední školy Holdings
55.065 České učebnice a příručky zeměpisu/geografie pro ZŠ a nižší ročníky gymnázia Holdings
55.066 České učebnice a příručky zeměpisu/geografie pro střední školy Holdings
55.067 Zahraniční učebnice a příručky zeměpisu/geografie Holdings
55.068 Příručky a geografické tabulky Holdings
55.069 Vlastivěda a regionální učebnice Holdings
 
550/553 Geologie Holdings
 
550 Všeobecná geologie. Tektonika. Geofyzika. Inženýrská geologie
550.1 Všeobecná geologie Holdings
550.11 Kosmická geologie Holdings
550.12 Planeta Země Holdings
550.13 Vulkanologie Holdings
550.14 Sedimentologie Holdings
550.15 Mořská geologie Holdings
550.16 Karsologie a speleologie Holdings
550.17 Glaciologie a kryologie Holdings
550.2 Tektonika, strukturní geologie Holdings
550.21 Směrová analýza Holdings
550.22 Napjatost a deformace hornin Holdings
550.23 Mikrotektonika Holdings
550.24 Drobné a regionální struktury Holdings
550.25 Geologické mapování Holdings
550.26 Geotektonika, stavba zemské kůry Holdings
550.262 Desková tektonika Holdings
550.3 Geofyzika Holdings
550.31 Seismologie a seismika Holdings
550.32 Magnetika, magnetometrie, geomagnetismus Holdings
550.33 Gravimetrie Holdings
550.34 Elektrika Holdings
550.35 Termika Holdings
550.36 Radiometrie Holdings
550.37 Karotáž Holdings
550.4 Inženýrská geologie Holdings
550.41 Mechanika zemin Holdings
550.42 Sesuvy a gravitační pohyby Holdings
550.43 Zákládání staveb a základové půdy Holdings
 
551 Paleontologie. Historická geologie. Archeologie
551.1 Paleontologie Holdings
551.11 Metody v paleontologii Holdings
551.12 Paleoekologie a tafonomie Holdings
551.13 Evoluce Holdings
551.14 Mikropaleontologie Holdings
551.15 Paleobotanika Holdings
551.16 Zoopaleontologie Holdings
551.161 Zoopaleontologie měkkýšů (Paleomalakologie) Holdings
551.165 Zoopaleontologie ostatních bezobratlých Holdings
551.168 Zoopaleontologie obratlovců Holdings
551.169 Antropogeneze Holdings
551.17 Paleofaunistika a paleofloristika Holdings
551.2 Historická a stratigrafická geologie Holdings
551.21 Principy stratigrafie Holdings
551.22 Geochronologie Holdings
551.23 Stratigrafie útvarů Holdings
551.231 Prekambrium Holdings
551.232 Paleozoikum Holdings
551.233 Mezozoikum Holdings
551.234 Kenozoikum Holdings
551.235 Kvartér Holdings
551.24 Regionální stratigrafie Holdings
551.25 Paleogeografie, paleoklimatologie, paleobiogeografie Holdings
551.3 Archeologie Holdings
551.31 Geoarcheologie Holdings
551.32 Archeologie období a regionů Holdings
 
552 Regionální geologie
552.1 Geologie Českého masivu a Západních Karpat Holdings
552.11 Vysvětlivky ke geologickým mapám ČR a SR Holdings
552.12 Český masiv celkově Holdings
552.121 Varisky konsolidované oblasti Českého masivu
 • Brunovistulikum
 • Moravskoslezské paleozoikum (sudetikum)
 • Moravikum
 • Silezikum
 • Moldanubikum
 • Kutnohorsko-svratecká oblast
 • Saxothuringikum
 • Lugikum
 • Bohemikum
 • barrandien
Holdings
552.122 Pokryvné útvary ČM
 • Permokarbonské pánve
 • Křída a jura
 • Terciér ČM
 • Kvartér ČM
Holdings
552.13 Západní Karpaty celkově Holdings
552.131 Centrální a vnitřní Západní Karpaty
 • Centrální Karpaty
 • Bradlové pásmo
Holdings
552.132 Vnější Západní Karpaty
 • Vněkarpatský flyš
Holdings
552.133 Neogénní pánve a kvartér
 • Neogénní pánve
 • Karpatská předhlubeň
 • Kvartér Západních Karpat
Holdings
552.2 Geologie světa Holdings
552.21 Evropa Holdings
552.211 Evropské alpidy Holdings
552.212 Evropské variscidy, kaledonidy a platforma Holdings
552.22 Rusko, SNS (bývalý SSSR) Holdings
552.221 Evropská část Ruska (Fenosarmatia, Ural), Ukrajina, Pobaltí Holdings
552.222 Asijská část Ruska (Sibiř, Čukotka, Přímoří), Střední Asie Holdings
522.23 Asie Holdings
522.24 Severní Amerika Holdings
522.25 Jižní Amerika Holdings
522.26 Afrika a Arábie Holdings
522.27 Austrálie a Antarktida Holdings
522.28 Geologie oceánů a oceánských ostrovů Holdings
552.3 Geologická turistika Holdings
552.31 Průvodce po ČR Holdings
552.32 Zahraniční průvodce Holdings
 
553 Mineralogie. Petrologie. Ložisková geologie. Geochemie. Hydrogeologie
553.1 Mineralogie Holdings
553.11 Krystalografie a rentgenografie Holdings
553.12 Systematická Holdings
553.13 Rudní mineralogie, odrazová mikroskopie Holdings
553.14 Horninotvorné minerály, optická mikroskopie minerálů Holdings
553.15 Jílové minerály Holdings
553.16 Gemologie Holdings
553.17 Fluidní inkluze Holdings
553.18 Regionální mineralogie Holdings
553.2 Petrologie Holdings
553.21 Klasifikace a chemismy hornin Holdings
553.22 Magmatické horniny Holdings
553.23 Metamorfované horniny Holdings
553.24 Sedimentární horniny Holdings
553.25 Zvětrávací a reziduální horniny Holdings
553.3 Ložisková geologie Holdings
553.31 Geneze ložisek NS Holdings
553.311 Stavba ložisek NS Holdings
553.32 Rudní suroviny a ložiska rud, metalogeneze Holdings
553.322 Suroviny a ložiska železa Holdings
553.323 Radioaktivní suroviny a jejich ložiska Holdings
553.33 Nerudní suroviny a ložiska nerud Holdings
553.34 Kaustobiolity a ložiska kaustobiolitů Holdings
553.341 Uhlí a ložiska pevných kaustobiolitů Holdings
553.342 Ropa a plyn a jejich ložiska Holdings
553.35 Regionální ložisková geologie Holdings
553.36 Vyhledávání a průzkum ložisek NS Holdings
553.361 Vrtání Holdings
553.362 Ekonomické aspekty, prognózy zásob a zásoby NS Holdings
553.37 Těžba a zpracování nerostných surovin Holdings
553.371 Důlní činnost Holdings
553.372 Úpravnictví a hutnictví Holdings
553.4 Geochemie Holdings
553.41 Laboratorní metody výzkumu Holdings
553.42 Chemická podpora geochemie Holdings
553.43 Geochemie jednotlivých prvků Holdings
553.44 Geochemie endogenních procesů Holdings
553.45 Geochemie exogenních procesů Holdings
553.46 Hydrogeochemie Holdings
553.47 Organická geochemie Holdings
553.48 Geochemická prospekce Holdings
553.5 Hydrogeologie Holdings
553.51 Hydrogeologická měření, vzorkování Holdings
553.52 Hydraulika a zásoby podzemní vody Holdings
553.53 Ochrana podzemní vody Holdings
553.54 Minerální vody, lázeňství Holdings
553.55 Hydrogeologie ložisek Holdings
553.56 Regionální hydrogeologie ČR Holdings
553.57 Regionální hydrogeologie světa Holdings
553.58 Jímání a úprava podzemní vody, vodárenství Holdings
 
554 Životní prostředí
554.1 Environmentální geologie Holdings
554.11 Geofaktory životního prostředí Holdings
554.12 Přírodní katastrofy a rizika Holdings
554.13 Geomedicína Holdings
554.2 Chemické aspekty ŽP Holdings
554.21 Kontaminanty Holdings
554.22 Sanace Holdings
554.23 Odpady, ukládání, zpracování odpadů Holdings
554.3 Člověk a životní prostředí Holdings
554.31 Změny prostředí/přírody Holdings
554.32 Vliv člověka na ŽP Holdings
554.4 Ochrana přírody Holdings
554.41 Legislativa ochrany přírody Holdings
554.42 Chráněná území Holdings
554.43 Obnova přírody Holdings
554.5 Nauka o krajině Holdings
554.51 Krajinná ekologie, geoekologie Holdings
554.52 Plánování, údržba krajiny Holdings
554.53 Konkrétní realizace krajinných projektů (v ČR) Holdings
554.6 Společenské aspekty ŽP Holdings
554.61 Ekonomika ochrany ŽP Holdings
554.62 Zdroje rozvoje Holdings
554.63 Udržitelný rozvoj Holdings
554.64 Psychologické aspekty Holdings
554.65 Politika a ŽP Holdings
554.66 Management (EIA, SEA) Holdings
 
555/558 Geografie Holdings
 
555 Fyzická geografie-obecná
555.1 Meteorologie a klimatologie Holdings
555.11 Meteorologie Holdings
555.12 Klimatologie Holdings
555.2 Hydrologie Holdings
555.21 Hydrologie povrchových toků Holdings
555.22 Limnologie Holdings
555.23 Oceánografie Holdings
555.3 Geomorfologie Holdings
555.31 Orografie Holdings
555.4 Pedologie a pedogeografie Holdings
555.5 Biogeografie Holdings
555.51 Fytogeografie Holdings
555.52 Zoogeografie Holdings
555.53 Ekologie Holdings
 
556 Humánní geografie
556.1 Obecná humánní geografie Holdings
556.2 Sociální, kulturní a politická geografie Holdings
556.3 Geografie obyvatelstva a osídlení, územní plánování, urbanismus Holdings
556.4 Ekonomická geografie Holdings
556.41 Geografie zemědělství a lesnictví Holdings
556.42 Geografie průmyslu Holdings
556.43 Geografie dopravy Holdings
556.44 Geografie obchodu a služeb Holdings
556.45 Geografie cestovního ruchu a rekreace Holdings
 
557 Kartografie a geoinformatika Holdings
557.1 Kartografie a topografie Holdings
557.11 Obecná a teoretická kartografie Holdings
557.12 Matematická kartografie Holdings
557.13 Topomastika a sémiotika Holdings
557.14 Historická kartografie Holdings
557.15 Aplikovaná kartografie Holdings
557.16 Kartografické vizualizace Holdings
557.2 Geoinformační technologie (= GIS) Holdings
557.3 Dálkový průzkum Země Holdings
557.31 Fotogrammetrie Holdings
 
558 Regionální geografie-obecná
558.1 Regionální geografie Evropy Holdings
558.11 Československo, ČR, Slovensko Holdings
558.2 Regionální geografie Asie Holdings
558.3 Regionální geografie Ameriky Holdings
558.4 Regionální geografie Afriky Holdings
558.5 Regionální geografie Austrálie a Oceánie Holdings
558.6 Regionální geografie SSSR, Ruska Holdings
558.7 Geografie polárních oblastí Holdings
558.8 Geografie oceánů a moří Holdings
558.9 Turistické průvodce Holdings
558.91 Turistika Holdings
 
559 Sborníky z konferencí. Mapy, atlasy Holdings
559.1 Geologické a geografické sborníky z konferencí Holdings
559.5 Geologické mapy a atlasy Holdings
559.51 Geologické mapy ČR a SR Holdings
559.52 Geologické mapy zahraniční Holdings
559.6 Geografické mapy a atlasy Holdings
559.61 Školní atlasy ČR a SR Holdings
559.62 Školní atlasy - svět, Evropa Holdings
559.63 Atlasy - ostatní Holdings
559.64 Mapy Holdings
559.7 Statistiky Holdings
559.71 Statistické ročenky ČR (ČSSR) Holdings
559.72 Sčítání lidu, domů a bytů ČR (ČSSR) Holdings
559.73 Volební výsledky ČR (ČSSR) Holdings